LÀM TỐT CÔNG TÁC “PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN VÀ XD CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG TRONG SẠCH VỮNG MẠNH” - (16/01/2021 18:13)

Công tác “Phát triển đảng viên và xây dựng Chi bộ nhà trường trong sạch vững mạnh” là nhiệm vụ quan trọng

LÀM TỐT CÔNG TÁC “PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN VÀ XD CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG TRONG SẠCH VỮNG MẠNH”

Công tác “Phát triển đảng viên và xây dựng Chi bộ nhà trường trong sạch vững mạnh” là nhiệm vụ quan trọng, Sau đây là một số giải pháp cụ thể:

Một là: Để làm tốt công tác phát triển Đảng, trước hết Chi ủy và Chi bộ phải nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Chi bộ Đảng và công tác xây dựng Đảng. Coi phát triển đảng viên giáo viên, nhân viên là một yêu cầu đòi hỏi hết sức quan trọng thường xuyên, là trách nhiệm của Chi bộ và của mỗi đảng viên trong việc thực hiện nghị quyết của chi bộ. Chi bộ phải có kế hoạch cụ thể, hàng năm và từng tháng đều có nhận định tình hình phát triển đảng viên của chi bộ.

Hai là: Chi bộ phải xem việc phát triển đảng viên trong lực lượng giáo viên là một trong các nhiệm vụ cơ bản của Chi bộ. Vì vậy, trong Nghị quyết Đại hội Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, hàng tháng đều có những nội dung về công tác phát triển đảng viên mới.

Ba là: Chi bộ phải làm tốt công tác tạo nguồn. Thông qua hoạt động của các đoàn thể, của nhà trường để Chi bộ nắm chắc và đánh giá đúng quần chúng là giáo viên, nhân viên tích cực. Từ đó cử đi học lớp cảm tình đảng và phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ, giao nhiệm vụ cụ thể để thử thách, rèn luyện. Kịp thời góp ý kiến, biểu giương những cố gắng, đồng thời uốn nắn những hạn chế lệch lạc, để dẫn dắt các quần chúng ưu tú phấn đấu đủ tiêu chuẩn, để trở thành Đảng viên của Đảng.

Bốn là: Trong công tác phát triển Đảng phải coi trong chất lượng, không chạy theo số lượng, phải đảm bảo chặt chẽ về nguyên tắc, thủ tục, nếu chỉ chạy theo số lượng thì sẽ làm phương hại đến Đảng, làm nội bộ thiếu thống nhất, quần chúng thiếu tin tưởng, hạ thấp vai trò của đảng viên và tinh thần phấn đấu của quần chúng tích cực.

Năm là: Để làm tốt công tác phát triển Đảng, yếu tố hết sức quan trọng có ý nghĩa quyết định và phải chú trọng xây dựng năng lực lãnh đạo của Chi bộ Đảng. nâng cao chất lượng sinh hoạt và hoạt động của Chi bộ, nâng cao chất lượng và tính tiên phong gương mẫu của mỗi Đảng viên: có như vậy quần chúng mới tin yêu Đảng và có chí hướng phấn đấu để trở thành Đảng viên.

Sáu là: Cụ thể hóa các tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng viên phù hợp với đặc điểm đối tượng là giáo viên, nhân viên, cụ thể :

+ Về năng lực: Người vào Đảng là giáo viên, nhân viên, nhất thiết phải có chuyên môn Khá trở lên và có động cơ phấn đầu tốt, tích cực học tập nâng cao trình độ và ý thức tự học cao.

+ Về rèn luyện: Tích cực gương mẫu tham gia phong trào của nhà trường; được quần chúng tín nhiệm. Về tư tưởng chính trị: Có lập trường giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân, trung thành với lý tưởng cộng sản, đấu tranh bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, không dao động trước mọi khó khăn thử thách.

+ Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Trước hết phải là người có lòng yêu nước sâu sắc, có đạo đức trong sáng, lành mạnh, có lý tưởng chính trị đúng đắn, có ý thức tổ chức kỷ luật, tôn trọng pháp luật của Nhà nước và kỷ luật của nhà trường; không vi phạm quy chế chuyên môn, quy định của nhà trường.

Bảy là: Nâng cao nhận thức cho giáo viên về tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên; giúp giáo viên, nhân viên có nhận thức đúng, có hướng phấn đấu, rèn luyện trong học tập cũng như trong cuộc sống.