Thông báo kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 chương trình GDPT 2018 - (17/07/2021 12:58)

Thông báo kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 chương trình GDPT 2018

UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM
TRƯỜNG TH
Đông Ngạc A
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Số: 20/TB - THĐNA

        Đông Ngạc,  ngày 07 tháng 6 năm 2021

 

THÔNG BÁO

 Kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 Chương trình GDPT 2018

 

 

Căn cứ Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021-2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội,

Thực hiện Công văn số 1347/SGDĐT-GDPT ngày 23/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc thông báo danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt,

Thực hiện Quyết định số 33/QĐ-THTP ngày 7/6/2021 của trường tiểu học Thụy Phương về việc Lựa chọn danh mục sách giáo khoa lớp 2 Chương trình GDPT 2018,

Ban giám hiệu trường tiểu học Đông Ngạc A thông báo kết quả lựa chọn danh mục sách giáo khoa chương trình GDPT 2018 đối với lớp 2 năm học 2021-2022 sử dụng trong nhà trường như sau:

 

1. Môn Tiếng Việt, Toán, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm, TNXH, Âm nhạc, Đạo đức: bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

2. Môn Mĩ thuật: bộ sách Chân trời sáng tạo

3. Tiếng Anh: bộ sách Explore Our World

 

Trường tiểu học Đông Ngạc A trân trọng thông báo để toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, các bậc Cha mẹ học sinh được biết và triển khai thực hiện./.

 

  Nơi nhận:                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

  - CMHS; (để th/h)                                                                                                      (đã kí)

  - CB, GV, NV; (để th/h)                                                                        Nguyễn Thị Hương