Công khai danh mục SGK theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 - (30/05/2020 14:30)

Công khai danh mục SGK theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

        UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG NGẠC A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                        Số  29  /TB-THĐNA

                                  Đông Ngạc, ngày  20  tháng  5  năm 2020

 

THÔNG BÁO 

Công khai danh mục SGK theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

 

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/1/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; Căn cứ công văn số 1350/SGDĐT-GDPT ngày 4/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021;

Thực hiện Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 29/4/2020 của UBND quận Bắc Từ Liêm về lựa chọn sách giáo khoa theo Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018; Công văn số 198/GD&ĐT-TH ngày 04 /5/2020 của Phòng GD&ĐT về việc báo cáo kết quả đọc, lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021;

  Căn cứ Thông báo số1384/UBND-GD&ĐT ngày 29/5/2020 của UBND quận Bắc Từ Liêm V/v thực hiện văn bản số 1350/SGDĐT-GDPT về lựa chọn SGK lớp 1 năm học 2020-2021;

  Căn cứ vào Kế hoạch số 15/KH-THĐNA ngày 4/5/2020 của trường Tiểu học Đông Ngạc A về tổ chức thực hiện lựa chọn SGK lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới sử dụng trong năm học 2020-2021.

  Sau quá trình đọc, nghiên cứu, thảo luận và lựa chọn sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Hội đồng thẩm định SGK Trường Tiểu học Đông Ngạc A thông báo công khai về Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong năm học 2020-2021 cụ thể như sau:

  - Sách Tiếng Việt: Chọn trong bộ: Cánh Diều

- Sách Toán: Chọn trong bộ: Kết nối tri thức với cuộc sống

- TNXH: Chọn trong bộ: Cùng học và phát triển năng lực

- Đạo đức: Chọn trong bộ: Cùng học và phát triển năng lực

- Âm nhạc: Chọn trong bộ: Cùng học và phát triển năng lực

- Mĩ thuật: Chọn trong bộ: Cùng học và phát triển năng lực

- Hoạt động trải nghiệm: Chọn trong bộ: Kết nối tri thức với cuộc sống

- Giáo dục thể chất: Chọn trong bộ: Kết nối tri thức với cuộc sống

- Tiếng Anh: Chọn trong bộ: Explore Our World

Trên đây là thông báo công khai về Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong năm học 2020-2021 của Trường Tiểu học Đông Ngạc A.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hương