KẾ HOẠCH :Tuyến sinh lớp 1 năm học 2020 - 2021 - (06/07/2020 15:56)

KẾ HOẠCH Tuyến sinh lớp 1 năm học 2020 - 2021

UBND QUẬN  BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG NGẠC A

Số:    /KH-THĐNA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Đông Ngạc, ngày 22 tháng 6 năm 2020

KẾ HOẠCH

Tuyến sinh lớp 1 năm học 2020 - 2021

    Căn cứ vào Điều lệ trường tiểu học;

Căn cứ Công văn số 531/UBND-KGVX ngày 18/02/2020 của UBND TP Hà Nội về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 THPT năm học 2020-2021; Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 7 Điều 1 Quyết định số 3951/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2019-2020 trên địa bàn TP Hà Nội; Công văn số 816/SGDĐT-QLT ngày 18/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc đề nghị phối hợp chỉ đạo công tác  tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2020-2021; Thực hiện Công văn số 1363/SGD&ĐT-QLT ngày 6/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021; Công văn số 1522/SGDĐT-QLT ngày 19/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc đề nghị tiếp tục phối hợp chỉ đạo công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2020-2021;

Căn cứ Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 17/6 /2020 của UBND quận Bắc Từ Liêm về tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021;

Trường tiểu học Đông Ngạc A xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021 như sau:

A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội.

- Điều tra chính xác số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn (trên cơ sở số trẻ sinh sống trên địa bàn và số liệu Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội cung cấp), đảm bảo đủ chỗ học cho HS. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo rõ: phương thức, tuyến, chỉ tiêu, thời gian tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

- Tiếp tục thực hiện giải pháp nhằm: tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học; giảm số

 

học sinh trái tuyến, giảm số học sinh/lớp, giảm số lớp đối với những trường có số lớp quá lớn. Tăng số học sinh được học 2 buổi/ngày (đối với cấp THCS).

- Không được vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.

- Thực hiện đúng các quy định, quy trình tuyển sinh trực tuyến, đảm bảo khách quan, công khai và công bằng.

- Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp, Hiệu trưởng nhà trường là người chịu trách nhiệm cuối cùng.

B. NỘI DUNG

I. Tuyển sinh vào lớp 1

1. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh 

1.1. Chỉ tiêu

- Tổng chỉ tiêu: 310 học sinh/9 lớp.

- Chỉ tiêu tuyển sinh trực tuyến: Phấn đấu đạt từ 90% số trẻ trở lên.

1.2. Địa bàn tuyển sinh

- Các Tổ dân phố Đông Ngạc 3, Đông Ngạc 4, Đông Ngạc 6, Đông Ngạc 7, Đông Ngạc 8, Liên Ngạc, Ecohome 2 phường Đông Ngạc,

2. Phương thức và đối tượng

2.1. Phương thức: Xét tuyển

2.2. Đối tượng: Trẻ 6 tuổi sinh trong năm 2014 sống trên địa bàn tuyển sinh (Các Tổ dân phố Đông Ngạc 3, Đông Ngạc 4, Đông Ngạc 6, Đông Ngạc 7, Đông Ngạc 8, Liên Ngạc, Ecohome 2 phường Đông Ngạc); Trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi, được phân thành 04 đối tượng:

DT1: Học sinh có hộ khẩu thường trú và nơi cư trú hiện tại đều thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường;

DT2: Học sinh có hộ khẩu thường trú thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường nhưng nơi cư trú hiện tại không thuộc địa bàn tuyển sinh của trường;

DT3: Học sinh có nơi cư trú hiện tại thuộc địa bàn tuyển sinh của trường nhưng hộ khẩu thường trú không thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường;

DT4: Học sinh có hộ khẩu thường trú và nơi cư trú hiện tại đều không thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường.

- Chỉ những trẻ vào lớp 1 đã được cấp mã đăng kí tuyển sinh (theo đúng tuyến tuyển sinh đã quy định).

- Những trẻ vào trường tiểu học có hộ khẩu thường trú hoặc có xác nhận tạm trú của công an phường trước ngày 10/5/2020.

Lưu ý: Những trường hợp có hộ khẩu thường trú hoặc có xác nhận nơi cư trú tại địa bàn của công an phường sau ngày 10/5/2020 nhà trường lập danh sách báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của phòng GD&ĐT để xem xét từng trường hợp cụ thể.

3. Độ tuổi tuyển sinh

Trẻ 6 tuổi (trẻ sinh năm 2014).

- Trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi.

4Hồ sơ tuyển sinh: Hồ sơ, thông tin trùng khớp với thông tin đã đăng nhập trên hệ thống trực tuyến (những trường hợp khác nhà trường sẽ báo cáo để Phòng GD&ĐT hướng dẫn cụ thể).

4.1. Đối tượng 1 và đối tượng 2 (DT1, DT2)

- Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 1 (theo mẫu). Trên Website của trường (địa chỉ: http://tieuhocdongngaca.pgdbactuliem.edu.vn)

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (nếu bản photo sẽ mang kèm bản chính để đối chiếu).

- Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an quận trước ngày 10/5/2020.

4.2. Đối tượng 3 (DT3)

- Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 1 (theo mẫu). Trên Website của trường (địa chỉ: http://tieuhocdongngaca.pgdbactuliem.edu.vn)

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (nếu bản photo sẽ mang kèm bản chính để đối chiếu).

- Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu).

- Giấy xác nhận nơi cư trú tại địa bàn của công an phường trước ngày 10/5/2020 (chỉ có xác nhận của cảnh sát khu vực là không hợp lệ).

Ghi chú:

- Đối với giấy xác nhận nơi cư trú cần đảm bảo đủ, rõ các thông tin theo quy định: Số nhà, tổ dân phố, phường và các thông tin liên quan khác, có xác nhận của công an phường.

4.3. Đối tượng 4 (DT4)

- Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 1 (theo mẫu). Trên Website của trường (địa chỉ: http://tieuhocdongngaca.pgdbactuliem.edu.vn)

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (nếu bản photo sẽ mang kèm bản chính để đối chiếu).

- Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu).

5. Thời gian tuyển sinh

5.1. Tuyển sinh trực tuyến: Từ ngày 1/8/2020 đến hết ngày 3/8/2020.

5.2. Tuyển sinh trực tiếp đối với các học sinh đã được cấp mã nhưng chưa đăng kí tuyển sinh trực tuyến: Từ ngày 13/8/2020 đến hết ngày 15/8/2020. Cụ thể:

- DT1, DT2: Từ ngày 13/8/2020 đến 9 giờ 00’ngày 14/8/2020.

- DT3: Từ 9 giờ 00’ngày 14/8/2020 đến 15 giờ 30 ngày 15/8/2020.

- 17 giờ 30’ ngày 15/8/2020 báo cáo nhanh kết quả tuyển sinh về BCĐ tuyển sinh phòng GD&ĐT và có công văn đề nghị BCĐ cho tuyển bổ sung (nếu chưa đủ chỉ tiêu).

- Ngày 17/8/2020: Nhận giao chỉ tiêu bổ sung (nếu được PGD&ĐT cho phép)

5.3. Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ đối với những học sinh đã đăng kí thành công tuyển sinh trực tuyến: Cha mẹ học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng ký tuyển sinh từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết ngày 18/8/2020.

5.4. Tuyển bổ sung: Từ ngày 18/8/2020 đến hết ngày 20/8/2020 (nếu nhà trường còn chỉ tiêu và được Phòng Giáo dục cho phép)

5.5. Thời gian làm việc: Các ngày trong tuần (Kể cả thứ bảy, chủ nhật)

- Sáng: Từ 8h đến 10h30

- Chiều: Từ 14h đến 16h30

6. Địa điểm tuyển sinh:

- Địa điểm tuyển sinh: Trường Tiểu học Đông Ngạc A

- Tiếp nhận hồ sơ:

+ Phòng học lớp 1A1: Đ/c Trịnh Thị Thúy Hằng và đồng chí Đặng Nguyệt Nga phụ trách

+ Phòng học lớp 1A2: Đ/c Nguyễn Thị Lai và đ/c Lê Thị Thu Hằng phụ trách

II. Tổ chức thực hiện

1. Nhà trường – Ban chỉ đạo (Biểu 1, 2 đính kèm)

- Chủ động phối hợp với UBND P. Đông Ngạc trong công tác điều tra chính xác số trẻ sinh trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn; tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin về công tác tuyển sinh trực tuyến đối với trẻ vào lớp 1.

- Tham gia tập huấn đầy đủ và tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lí, giáo viên nhân viên của nhà trường công tác tuyển sinh, tuyển sinh trực tuyến (nhập dữ liệu phần mềm, quy trình tuyển sinh trực tuyến, cấp mã đăng kí tuyển sinh, trích xuất dữ liệu, xét duyệt danh sách trúng tuyển, in báo cáo, thu nhận, kiểm tra hồ sơ, tiếp đón, hướng dẫn, giải thích đầy đủ, thấu đáo cho cha mẹ học sinh khi đăng kí tuyển sinh cho con em và có thắc mắc trong công tác tuyển sinh).

- Tham gia tập huấn đầy đủ và tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lí, giáo viên nhân viên của nhà trường thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của TW, TP và Sở GD&ĐT trong công tác tuyển sinh. Nhà trường quán triệt và tuyên truyền tiện ích của việc đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua ứng dụng CNTT, nâng cao hiệu quả tuyển sinh, tránh người dân phải đi lại, đảm bảo thông tin tuyển sinh minh bạch, rõ ràng, đồng thời đảm bảo sự an toàn và sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, và học sinh.

- Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT, UBND Quận, kế hoạch tuyển sinh của BCĐ, xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2020-2021, báo cáo phòng GD&ĐT phê duyệt đúng thời gian quy định.

- Phối hợp với UBND phường Đông Ngạc công khai kế hoạch tuyển sinh đã được Phòng giáo dục phê duyệt trên cổng thông tin điện tử, bảng tin, đài phát thanh phường, các tổ dân phố,...từ ngày 30/6/2020

- Gửi Tờ trình đề nghị phòng GD&ĐT ra Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của nhà trường. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo khách quan, công khai và công bằng, tuyển đúng chỉ tiêu được giao.

- Tuyên truyền hướng dẫn cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và chỉ đạo việc hướng dẫn cho học sinh, cha mẹ học sinh công tác tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1.

- Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về nhân sự và cơ sở vật chất để triển khai tuyển sinh trực tuyến theo quy định đảm bảo tỉ lệ cao nhất.

- Không tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học, không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 1. Tuyệt đối không tổ chức dạy trước chương trình cho học sinh.

- Hướng dẫn quy trình tuyển sinh trực tuyến niêm yết công khai tại bảng tin, cổng trường học và các phương tiện thông tin để cha mẹ học sinh biết.

- Quản trị, phân quyền cho cán bộ nhà trường được đăng nhập, khai thác trích xuất dữ liệu tuyển sinh.

- Phối hợp chạy thử nghiệm hệ thống đăng kí tuyển sinh trực tuyến, lập kế hoạch, phương án hỗ trợ, xử lí các tình huống bất thường xảy ra trong quá trình tổ chức tuyển sinh trực tuyến và báo cáo Phòng giáo dục.

- Tổ chức bàn giao mã cho học sinh theo đúng quy định.

- Tổ chức cấp mã tài khoản đối với Ban tuyển sinh theo trình tự quy định.

- Thực hiện bảo quản, lưu giữ tài khoản và mật khẩu tuyển sinh của Hiệu trưởng đã được Sở GD&ĐT Hà Nội cấp dùng cho năm học 2020-2021 và các năm tiếp theo. 

- Thực hiện tuyên truyền đến cha mẹ học sinh lớp 5 về phương thức tuyển sinh đối với các trường THCS ngoài công lập, các trường THCS tuyển sinh vào lớp 6 theo Đề án “Thí điểm đào tạo Chương trình song bằng THCS Việt Nam và chứng chỉ IGCSE Cambridge tại trường THCS trên địa bàn Thành phố Hà Nội”.

- Tổ chức tuyển sinh:

+ Khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kĩ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp các thông tin cá nhân HS: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh,...trong giấy khai sinh, hộ khẩu. Nếu thấy trùng khớp, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu” sau đó kí và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng kí và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho HS sau này. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên. 

+ Tuyệt đối không thu tiền hồ sơ tuyển sinh, trái tuyến, không được thu hoặc vận động CMHS đóng góp các khoản ngoài quy định trong thời gian tuyển sinh.   

- Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho HS và cha mẹ học sinh.

- Kết thúc tuyển sinh, lập danh sách học sinh đã tuyển, báo cáo với UBND phường và BCĐ (qua phòng GD&ĐT).

- Tổ chức và triển khai nghiêm túc kế hoạch tuyển sinh đã được Phòng giáo dục Quận phê duyệt.

- Chủ động phối hợp với cơ quan y tế địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố.

2. Những điều cần lưu ý đối với Cha mẹ học sinh

- Hồ sơ tuyển sinh gồm:

+ Phiếu đăng ký dự tuyển(theo mẫu): Nhà trường phát tại trường khi phụ huynh đến tuyển sinh trực tiếp hoặc phụ huynh lấy trên Website của trường (địa chỉ: http://tieuhocdongngaca.pgdbactuliem.edu.vn)

+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (nếu bản photo sẽ mang kèm bản chính để đối chiếu).

+ Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an quận trước ngày 10/5/2020 (đối với đối tượng 1, 2) hoặc Giấy xác nhận nơi cư trú tại địa bàn của công an phường trước ngày 10/5/2020 (đối với đối tượng 3).

* Ghi chú:

- Thời gian đăng kí trực tuyến vào lớp 1: Từ ngày 1/8/2020 đến hết ngày 3/8/2020

- Trường hợp CMHS không có mã số đăng ký tuyển sinh trực tuyến nhà trường sẽ gửi danh sách báo cáo Ban chỉ đạo

- Cha mẹ học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường từ khi thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết ngày 18/8/2020.

- Nhà trường chỉ tiếp nhận và duyệt hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tiếp từ 13/8/2020 đến 15/8/2020. Sau ngày 15/8/2020, (nếu không có chỉ tiêu bổ sung) nhà trường không tuyển sinh nữa. Trường hợp đặc biệt, nhà trường báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của phòng GD&ĐT để xem xét từng trường hợp cụ thể.

- Cha mẹ học sinh cần theo dõi, cập nhật thông tin tuyển sinh trên trang Web, bảng tin của nhà trường. Nếu có khó khăn, vướng mắc, cha mẹ học sinh có thể liên hệ theo số điện thoại sau để được giải đáp:

- Nhà trường 024.6652.8779;

- Cô Nguyễn Thị Hương - Hiệu trưởng: 0372.618.620;  

- Cô Nguyễn Thị Thảo - Phó Hiệu trưởng: 0914337072

- Cô Hồ Thị Hường - Phó Hiệu trưởng: 0983668353

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2020 - 2021 của trường tiểu học Đông Ngạc A./.

Nơi nhận:

- UBND Quận; (để b/c)

- Phòng GD&ĐT; (để p/d)

- UBND phường; (để b/c)

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Hương

   

 

 

Ý KIẾN CỦA UBND PHƯỜNG                                         …………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

 

 

Ý KIẾN CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

BIỂU 1

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2019 - 2020

(Kèm theo Kế hoạch số 45/KH-THĐNA ngày 22/6/2020 của trường TH Đông Ngạc A)

 

1. Công tác chuẩn bị

- Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác tuyển sinh năm học 2020-2021: ít nhất 01 máy tính được cài đặt phần mềm eSAMS, ít nhất 02 máy tính có kết nối internet phục vụ cho cha mẹ học sinh (CMHS) đăng ký trực tuyến, máy in,… Thành lập Tổ công tác hỗ trợ công tác tuyển sinh trực tuyến của trường;

- Chuẩn bị các thông tin cơ bản của trường về công tác tuyển sinh để công khai với nhân dân; Xây dựng các phương án thông tin, tuyên truyền, hỗ trợ và hướng dẫn về công tác tuyển sinh với CMHS;

- Đảm bảo các dữ liệu phục vụ công tác tuyển sinh được an toàn, chính xác, đúng kế hoạch;

- Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh với Phòng GD&ĐT;

- Cấp mã số đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho học sinh và CMHS theo đúng quy định.

2. Đăng ký tuyển sinh trực tuyến

a. Thời gian đăng ký

- Tuyển sinh trực tuyến học sinh vào lớp 1: từ ngày 01/8/2020 đến hết ngày 03/8/2020;

- Tuyển sinh trực tuyến trẻ 5 tuổi vào trường mầm non: từ ngày 04/8/2020 đến hết ngày 06/8/2020;

- Tuyển sinh trực tuyến học sinh vào lớp 6 trường trung học cơ sở: từ ngày 07/8/2020 đến hết ngày 09/8/2020.

b. Quy trình đăng ký tuyển sinh trực tuyến của CMHS

Bước 1: Truy cập vào trang đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

Truy cập vào trang http://tsdaucap.hanoi.gov.vn chọn mục Đăng ký tuyển sinh.

Bước 2: Chọn loại đăng ký tuyển sinh

Chọn loại đăng ký tuyển sinh: Tuyển sinh vào Lớp 1 năm học 2020-2021; Bước 3: Đăng ký tuyển sinh

Nhập mã học sinh và mật khẩu, nhấn vào nút Tìm hoặc Enter để lấy thông tin học sinh đưa lên biểu mẫu trực tuyến; sau đó bổ sung các thông tin còn lại vào biểu mẫu trực tuyến.

Sau khi điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu trực tuyến, nhấn nút Tiếp tục để sang bước tiếp theo.

Bước 4: Xác nhận thông tin đăng ký tuyển sinh trực tuyến

Sau khi đã kiểm tra thông tin chính xác, CMHS nhập Mã Xác Nhận và nhấn vào nút Gửi thông tin để xác nhận đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

Bước 5: Đăng ký thành công

Sau khi CMHS gửi thông tin xác nhận đăng ký tuyển sinh trực tuyến, hệ thống sẽ ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH THÀNH CÔNG và Mã hồ sơ đăng ký của học sinh, CMHS nhấn nút Hoàn tất để hệ thống kết thúc và gửi thông tin vào hòm thư điện tử (email) liên hệ.

CMHS có thể vào hòm thư điện tử để kiểm tra thông tin đăng ký tuyển sinh thành công và thông tin xác nhận trúng tuyển của hệ thống.

c. Nhiệm vụ

- Quản trị hệ thống thông qua phần mềm eSAMS;

- Hướng dẫn và hỗ trợ CMHS đăng ký tuyển sinh trực tuyến;

- Tổng hợp danh sách ĐKTS theo các đối tượng: ĐT, ĐT, ĐT…

- Kịp thời báo cáo Phòng GD&ĐT về số liệu, danh sách và những trường hợp đặc biệt trong quá trình đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

 

 

 

BIỂU 2

LỊCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2020-2021

(Kèm theo Kế hoạch số 45/KH-THĐNA ngày 22/6/2020 của trường TH Đông Ngạc A)

 

Thời gian thực hiện

Bộ phận thực hiện

Nội dung công việc

Trước 10/3

Ban chỉ đạo

 - Tổng hợp, rà soát số trẻ sinh năm 2014 trên địa bàn tuyển sinh.

- Hướng dẫn CMHS khối 5 hoàn thành phiếu kê khai thông tin học sinh

Trước 10/3

BGH+ GV khối 5

- Nộp DS học sinh khối 5 tham gia tuyển sinh

Ngày 20/5

Ban chỉ đạo

- Nộp góp ý Dự thảo Kế hoạch tuyển sinh và Dự thảo Kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021

Trước 25/5

Ban chỉ đạo

- BGH tham gia buổi Hướng dẫn công tác tuyển sinh của P. GD&ĐT

Trước 30/5

Ban chỉ đạo

- Nhận phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 6 song bằng.

19/6

Giáo viên khối 5

- Tiếp nhận đơn đăng ký thi vào THCS các trường thí điểm song bằng của Thành phố.

Từ ngày 19-23/6/2020

Ban chỉ đạo

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021; Trình kế hoạch tuyển sinh cho UBND phường Đông Ngạc phê duyệt; Báo cáo kế hoạch tuyển sinh về Phòng GD&ĐT phê duyệt..

23/6

Ban chỉ đạo

- Gửi tờ trình đề nghị phòng GD&ĐT ký Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh của trường

26/6

Đ/c: Nga

- Nộp danh sách học sinh đăng ký thi vào THCS các trường thí điểm song bằng của Thành phố qua Email và văn bản dấu đỏ về PGD.

30/6

Đ/c: Hồ Hường, Lai, Nga

- Phối hợp công khai Kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021 của trường trên cổng thông tin điện tử, bảng tin, đài phát thanh phường, các tổ dân phố,… 

Trước 1/7

BGH + Giáo viên khối 5

- Hoàn thành cấp mã số cho cha mẹ học sinh

16/7

Ban chỉ đạo

- Công bố danh sách đăng ký dự tuyển vào lớp 6 song bằng

- Trả học sinh phiếu báo dự kiểm tra đánh giá năng lực vào lớp 6 song bằng

Ngày 19/7-21/7/2020

Ban chỉ đạo

- Chạy thử nghiệm hệ thống đăng kí tuyển sinh trực tuyến toàn Thành phố

Từ ngày 1/8-3/8/2020

Ban chỉ đạo

- Tuyển sinh trực tuyến lớp 1

Từ ngày 13/8-15/8/2020

Ban chỉ đạo

 -  Tuyển sinh trực tiếp

 - Nhà trường tiếp nhận đăng ký tuyển sinh trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ (nếu cha mẹ học sinh nộp)

17 giờ 30’ ngày 15/8/2020

Ban chỉ đạo

- Báo cáo kết quả tuyển sinh về phòng GD&ĐT, trình phương án tuyển sinh bổ sung nếu còn thiếu so với chỉ tiêu

16/8

Ban chỉ đạo

- Công bố, công khai danh sách học sinh trúng tuyển vào trường và số lượng được tuyển bổ sung (nếu có) năm học 2020-2021

18/8-20/8

Ban chỉ đạo

- Tuyển bổ sung (nếu được phòng GD&ĐT giao chỉ tiêu bổ sung), cập nhật danh sách vào hệ thống trực tuyến

23/8/2020

Ban chỉ đạo

- Nộp báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh ho phòng GD&ĐT

25/8/2020

Ban chỉ đạo

- Hoàn thành cập nhật dữ liệu tuyển sinh vào phần mềm sổ điểm điện tử

 

 

 

 

 

BIỂU 3

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYỂN SINH VÀO LỚP 1

NĂM HỌC 2020-2021

 (Kèm theo Kế hoạch số 45/KH-THĐNA ngày 22/6/2020 của trường TH Đông Ngạc A)

STT

Họ và tên

Chức vụ - chức danh trong ban chỉ đạo

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Thị Hương

HT- Trưởng ban

Phụ trách chung, tổ chức chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tuyển sinh.

2

Nguyễn Thị Thảo

PHT - Uỷ viên

Điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn được phân công; Phối hợp với các thành viên trong ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinhvà kế hoạch tuyển sinh trực tuyến năm học 2020-2021 của trường, báo cáo UBND phường Đông Ngạc,  phòng GD&ĐT.  

3

Hồ Thị Hường

PHT- Uỷ viên

Kết hợp với Ban liên tịch nhà trường, Hội phụ huynh kiểm tra cơ sở vật chất: phòng học, bàn ghế để có kế hoạch bổ sung kịp thời trong hè, đáp ứng đủ điều kiện học tập của học sinh trong năm học.

4

Nguyễn Thị Lai

Giáo viên

-Uỷ viên

Phối hợp với ban văn hoá phường Đông Ngạc thông báo trên đài phát thanh của phường và công khai công tác tuyển sinh tại trang web, bảng tin của trường; cập nhật và tổng hợp kết quả tuyển sinh.

Tiếp nhận hồ sơ tại phòng học lớp 1A2

5

Đặng Nguyệt Nga

Nhân viên

 - Uỷ viên

Thông báo công khai tại trường tuyến tuyển sinh theo quy định; chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ tuyển sinh. Hướng dẫn các ủy viên trong Hội đồng tuyển sinh về thủ tục tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh.

Tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, HS và cha mẹ HS triển khai công tác tuyển sinh trực tuyến; tổng hợp kết quả tuyển sinh.

Tiếp nhận hồ sơ tại phòng học lớp 1A1

6

Đ/c  Trịnh Thị Thúy Hằng

Giáo viên - Uỷ viên

Tiếp nhận hồ sơ tại phòng học lớp 1A1

7

Đ/c Lê Thị Thu Hằng

Giáo viên - Uỷ viên

Tiếp nhận hồ sơ tại phòng học lớp 1A2

8

Đ/c Đỗ Thị Thanh Bình

Nhân viên - Uỷ viên

Hướng dẫn, tiếp đón