THÔNG BÁO DANH MỤC CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2020 - 2021 - (09/10/2020 18:7)

Trường Tiểu học Đông Ngạc A thông báo các khoản thu trong năm học 2020 - 2021

       UBND QUẬN BÁC TỪ LIÊM               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG NGẠC A                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

 

 
   

 

THÔNG BÁO

DANH MỤC CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2020 - 2021

 

Căn cứ Công văn số 1920/UBND-GD&ĐT ngày 03/7/2020 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc thực hiện các khoản thu và chế độ chính sách cho hoc sinh trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2020 - 2021;

Căn cứ Công văn số 2073/ UBND-GD&ĐT ngày 20/7/2020 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2020 - 2021;

Căn cứ Công văn số 2687/SGDĐT-KHTC ngày 25/8/2020 của Sở Giáo dục hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2020 – 2021;

Căn cứ Công văn số 2870/UBND-TCKH-GD&ĐT ngày 30/9/2020 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc thống nhất các khoản thu khác của các trường tiểu học công lập trên địa bàn Quận năm học 2020 – 2021, trường Tiểu học Đông Ngạc A thông báo các khoản thu trong năm học 2020 - 2021 như sau:

 

TT

Tên nội dung

Dự kiến mức thu

1

Thu theo quy định

 

-

Tiền học 2 buổi/ ngày

100.000đ/1hs/tháng

-

Tiền quỹ Đội

18.000đ/1hs/ năm học

2

Thu thỏa thuận

 

-

Tiền ăn của học sinh

25.000đ/1hs/1 ngày(Không có bữa phụ)

-

Tiền chăm sóc bán trú

150.000đ/hs/tháng

-

Tiền trang bị bán trú

Khối 1:   100.000đ/hs/năm

Khối 2+3: 80.000đ/hs/năm

Khối 4+5: 60.000đ/hs/năm 

-

Tiền nước uống tinh khiết của học sinh

12.000đ/1hs/tháng

-

Tiền CLB cuối buổi

250.000đ/1hs/tháng

-

Tiền học Toán, Khoa học bằng tiếng Anh

385.000 đ/1hs/ tháng

-

Tiền học tiếng Anh liên kết

150.000đ/1hs/tháng

3

Thu hộ

 

-

Sữa học đường

64.988 đồng/1hs/tháng

 

Tiền BHYT học sinh

Lớp 1: 704.025 đ/1hs/ 15 tháng

Lớp 2+3+4+5: 563.220 đ/1hs/12 tháng

-

Tiền BHTT học sinh

100.000đ/1hs/năm

 

 

 

 

Đông Ngạc, ngày 1   tháng  10   năm 2020                         

                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG                                                                                            (Đã ký)