Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 - (05/05/2021 9:42)

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG NGẠC A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KẾ HOẠCH

NĂM HỌC 2020 - 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, tháng 8 năm 2020

 

 

 

 

 

UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG NGẠC A

Số:   145/KH-THĐNA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Ngạc, ngày 6  tháng 10 năm 2020

 KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ Năm học 2020-2021

 

Thực hiện Công văn  số 511/GD&ĐT-TH ngày 30/7/2020 của phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm về việc Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm cấp tiểu học năm học 2020-2021;

Trường tiểu học Đông Ngạc A xây dựng kế hoạch thực nhiệm vụ năm học 2020-2021 như  sau:

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. Mục đích

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Thực hiện linh hoạt, hiệu quả “Chương trình nhà trường” nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh

- Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ quản lý, của giáo viên nhân viên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành dạy học và tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020. Chủ động sẵn sàng triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

II. Yêu cầu

  •  Triển khai kịp thời, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT; UBND Thành phố; Sở GD&ĐT Hà Nội, Quận ủyHĐND-UBND Quận về tăng cường quản lý Nhà nước trong công tác phát triển giáo dục và đào tạo.
  •  Chú trọng thực hiện đổi mới công tác quản lý quản trị điều hành trường học gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trường học, đổi mới phương pháp dạy học và tham gia đầy đủ hiệu quả cao các phong trào thi đua của ngành học, cấp học; tiếp tục đổi mới cách đánh giá học sinh theo quy định, tập trung phát triển mạnh các phẩm chất, năng lực, kỹ năng cho học sinh.
  •  Thực hiện tốt quy chế dân chủ nâng cao vai trò trách nhiệm lương tâm đạo đức nhà giáo. Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục.
  •  Nhà trường thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học đồng thời chỉ đạo, kiểm tra giám sát thường xuyên việc thực hiện nhiệm vụ năm học theo tuần, tháng, học kỳ và cả năm.
  •  Kế hoạch đảm bảo rõ: Nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung, giải pháp tổ chức thực hiện, rõ người, rõ việc, có tính khả thi; Quy trình tổ chức thực hiện phải được công khai tới 100% cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Thực hiện nghiêm túc công khai giáo dục.
  1. THỰC TRẠNG NĂM HỌC 2019-2020

Năm học 2019-2020, nhà trường còn gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, các hoạt động trong nhà trường vẫn được thực hiện đầy đủ và nghiêm túc. Ban giám hiệu vừa quản lý công tác chuyên môn vừa giám sát chặt chẽ mọi hoạt động, đặc biệt là vấn đề an ninh, an toàn cho học sinh tại nhà trường. Đội ngũ giáo viên, nhân viên cùng phối hợp quản lý tốt nề nếp học sinh, đảm bảo chất lượng dạy và học trong nhà trường.

Kết quả đạt được như sau:

* Thành tích tập thể :

+ Giấy khen tập thể đạt danh hiệu “Nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch” giai đoạn 2015-2020.

+ Giấy khen Công đoàn: Tập thể nữ đạt “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2014-2020.

+ Giấy khen Công đoàn: Đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng 90 năm Công đoàn Việt Nam.

+ Giấy khen là “Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2019 của Đảng Bộ Phường Đông Ngạc.

+ Giấy khen Chi bộ tổ chức Xuất sắc Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2020-2022.

+ Đạt giải Ba Hội thi Tiếng hát cán bộ quản lý, giáo viên ngành GD&ĐT Thủ đô.

+ 1 giải Nhất cá nhân, 1 giải Ba tập thể cấp Quận trong Hội diễn văn nghệ chào mừng 90 năm Công đoàn Việt Nam.

+ 1 giải Nhì cấp Thành phố tiếng hát trong Hội diễn văn nghệ chào mừng 90 năm Công đoàn Việt Nam.

* Thành tích Giáo viên

+ 16 Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại A cấp Quận và 10 SKKN loại B cấp Quận.