GIÁO VIÊN LỚP 1 THAM DỰ CÁC CHUYÊN ĐỀ CẤP QUẬN - (30/10/2020 10:35)

Bước vào năm học 2020-2021, giáo viên khối 1 trường tiểu học đông ngạc a đã được tham dự các chuyên đề do phòng giáo dục quận bắc từ liêm tổ chức.

Chuyên đề Học vần khối 1 - (13/10/2020 9:56)

Theo kế hoạch tổ chức chuyên đề năm học 2020- 2021 của trường tiểu học đông ngạc a, khối 1 đã xây dựng chuyên đề học vần ngày 22 tháng 9.