Từ 10/08/2020 đến 16/08/2020

Thời gian Họ và tên Nội dung công tác Địa điểm
Không có lịch công tác của tuần 50