Thông báo tuyển sinh lớp 1
Thông báo tuyển sinh lớp 1

UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG NGẠC A

 

Số: 28/TB-THĐNA
 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO

Tuyển sinh lớp 1 năm học 2020-2021

Thực hiện Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 17/6/2020 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc Tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2020-2021; Kế hoạch số 45/KH-THĐNA ngày 2/6/2020 của trường Tiểu học Đông Ngạc A về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2020-2021; Trường Tiểu học Đông Ngạc A thông báo tới các bậc phụ huynh về việc tuyển sinh năm học 2020-2021 như sau:

1. Địa bàn tuyển sinh: Các tổ dân phố Đông Ngạc 3, Đông Ngạc 4, Đông Ngạc 6, Đông Ngạc 7, Đông Ngạc 8, Liên Ngạc, Ecohome 2 phường Đông Ngạc.

2. Lịch tuyển sinh

2.1. Tuyển sinh trực tuyến: Từ ngày 01/8/2020 đến hết ngày 03/8/2020

2.2. Tuyển sinh trực tiếp đối với các học sinh đã được cấp mã nhưng chưa đăng kí tuyển sinh trực tuyến: Từ ngày 13/8/2020 đến hết ngày 15/8/2020

- DT1, DT2: Từ ngày 13/8/2020 đến 9h00 ngày 14/8/2020

- DT3: Từ 9h00 ngày 14/8/2020 đến 15 giờ 30 ngày 15/8/2020

2.3. Đối với những học sinh đã đăng kí thành công tuyển sinh trực tuyến: Cha mẹ học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng ký tuyển sinh từ khi thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết ngày 18/8/2020. Nhà trường nhận hồ sơ từ ngày 1/8/2020 đến ngày 18/8/2020 đối với những trường hợp đã đăng kí thành công tuyển sinh trực tuyến.

2.4. Tuyển sinh bổ sung (nếu còn chỉ tiêu):

Từ ngày 18/8/2020 đến hết ngày 20/8/2020

3. Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ

Hồ sơ của học sinh phải có thông tin phải trùng khớp với thông tin đã đăng nhập trên hệ thống trực tuyến.

4. Hồ sơ tuyển sinh

a. Đối tượng 1 và đối tượng 2 (DT1, DT2)

- Phiếu đăng kí dự tuyển vào lớp 1 (theo mẫu). Trên Website của trường (địa chỉ: http://tieuhocdongngaca.pgdbactuliem.edu.vn)

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (nếu bản photo sẽ mang kèm bản chính để đối chiếu).

- Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an quận trước ngày 10/5/2020.

b. Đối tượng 3 (DT3)

- Phiếu đăng kí dự tuyển vào lớp 1 (theo mẫu). Trên Website của trường (địa chỉ: http://tieuhocdongngaca.pgdbactuliem.edu.vn)

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (nếu bản photo sẽ mang kèm bản chính để đối chiếu).

- Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu).

- Giấy xác nhận nơi cư trú tại địa bàn của công an phường trước ngày 10/5/2020 (chỉ có xác nhận của cảnh sát khu vực là không hợp lệ).

Ghi chú:

Đối với giấy xác nhận nơi cư trú cần đảm bảo đủ, rõ các thông tin theo quy định: Số nhà, tổ dân phố, phường và các thông tin liên quan khác, có xác nhận của công an phường.

c. Đối tượng 4 (DT4)

- Phiếu đăng kí dự tuyển vào lớp 1 (theo mẫu). Trên Website của trường (địa chỉ: http://tieuhocdongngaca.pgdbactuliem.edu.vn)

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (nếu bản photo sẽ mang kèm bản chính để đối chiếu).

- Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu).

 

Nơi nhận:

  • UBND phường Đông Ngạc (để b/c);
  • Các TDP thuộc địa bàn TS, phường Đông Ngạc (để tuyên truyền);
  • Trường mầm non Đông Ngạc A, B (để tuyên truyền);
  • Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã kí)

 

 

Nguyễn Thị Hương