THÔNG BÁO Y TẾ
Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID 19; Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT ngày 28/1/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID 19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

THÔNG BÁO

   Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID 19; Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT ngày 28/1/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID 19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Trường TH Đông Ngạc A đề nghị các đ/c CB, GV, NV thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Kích hoạt lại toàn bộ quy trình về phòng chống dịch Covid-19 trong trường học.

2. GVCN đẩy mạnh tuyên truyền thông điệp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế cho HS ( Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, không tập trung, Khai báo y tế).                                                                       

3. Yêu cầu 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, khách đến trường phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và sát khuẩn.                       

4. GVCN đo nhiệt độ HS trước khi vào học, lưu thông tin hồ sơ; HS sát khuẩn trước khi vào lớp học, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hàng ngày, trước khi ăn, sau khi ăn, vui chơi và sau khi đi vệ sinh.

5. Chuẩn bị đầy đủ CSVC phòng chống dịch tại các lớp.             

6.Thực hiện vệ sinh khử khuẩn các lớp học và các phòng chức năng hàng ngày.

7. Xây dựng các phương án dạy học khi có dịch bệnh.

8. Rà soát và báo cáo các trường hợp F0, F1, F2, F3 (nếu có);

Trên đây là thông báo về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong nhà trường đề nghị các đồng chí CB, GV, NV, HS và các bộ phận liên quan thực hiện nghiêm túc và kịp thời báo cáo các vấn đề phát sinh về BGH.

                                                                                 BAN GIÁM HIỆU