PHIẾU ĐĂNG KÝ LỚP 1 NĂM HỌC 2021-2022
PHIẾU ĐĂNG KÝ LỚP 1 NĂM HỌC 2021-2022

UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG TH ĐÔNG NGẠC A

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ

Lớp 1 - Năm học 2021 – 2022

 

Họ tên học sinh: ……………………………… 

Ngày, tháng, năm sinh: …………………….…  

Sau khi nghiên cứu tôi đăng ký cho con các nội dung sau: (Đánh dấu tích V)       

1. Sách giáo khoa:                 Đăng ký                    

2. Bán trú:                             Đăng ký 

3. Đồng phục:

- Mùa hè:                                Đăng ký 

- Mùa thu:                               Đăng ký

- Bộ thể thao:                          Đăng ký

- Áo khoác đông:                    Đăng ký

4. Tham gia học Toán-Khoa học bằng Tiếng anh ISMART: Đăng ký                           

Lưu ý: PHHS in và hoàn thiện phiếu đăng ký này. Nếu phụ huynh không có thiết bị in phiếu thì có thể viết trên giấy viết thường (theo mẫu trên), chụp và gửi ảnh nộp cùng hồ sơ tuyển sinh gửi tới số điện thoại của giáo viên phụ trách công tác tuyển sinh theo tổ dân phố.

 

Hà Nội, ngày.......tháng.......năm 2021

                                                                                          PHỤ HUYNH HỌC SINH

                                                                                                            (Ký và ghi rõ họ tên)